Thẻ xanh (10 năm)

Vào ngày quý vị nhập cư hợp pháp đến Mỹ theo diện kết hôn hay chuyển đổi tình trạng di trú qua thẻ xanh tại Mỹ, quý vị trở thành thường trú nhân tạm thời, được cấp thẻ xanh 2 năm. Trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn quý vị phải nộp đơn đến Sở Di Trú để xin bỏ tình trạng tạm thời đó.

Để nộp đơn thay đổi tình trạng cư trú của quý vị từ tạm thời sang vĩnh viễn, quý vị phải chứng minh được rằng cuộc hôn nhân của quý vị không phải là cuộc hôn nhân giả tạo nhằm mục đích nhập cư sang Mỹ.

Văn phòng của chúng tôi có thể giúp quý vị hoàn tất bộ đơn theo yêu cầu của Sở Di Trú bao gồm cả việc chuẩn bị và dịch những bằng chứng về việc chung sống của quý vị. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ được chấp thuận trong khoản thời gian Sở Di Trú xử lý hồ sơ. Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của họ.

THỜI GIAN YÊU CẦU
Thời gian chờ đợi để hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn được Sở Di Trú chấp thuận tùy vào từng thời điểm khác nhau. Thường thì khoảng từ 5 – 7 tháng.

HỒ SƠ YÊU CẦU:
- Bản sao thẻ xanh
- Bản sao bằng chứng về việc sống chung (hóa đơn điện thoại, giấy thuế chung, hình ảnh …)
- 2 tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch

LỆ PHÍ NỘP ĐƠN: $590.00

XIN MIỄN LỆ PHÍ NỘP ĐƠN:
Những đương đơn co thu nhập thấp có thể nộp đơn xin miễn lệ phí nộp đơn ($590.00). Mức thu nhập sẽ dựa trện mức thu nhập hiện tại hoặc năm rồi hoặc những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Comments are closed.