Visa cho nghệ sĩ qua Mỹ biểu diễn (O1/P3)

Visa không di dân O1 là loại Visa dành cho cá nhân sở hữu khả năng đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, hoặc thể thao, hoặc những người có hồ sơ chứng minh thành tích phi thường trong điện ảnh hoặc ngành công nghệ truyền hình đã được công nhận trên toàn quốc hoặc quốc tế cho những người thành đạt.

Visa không di dân O thường được phân loại như sau:
- O-1A: các cá nhân có khả năng đặc biệt trong các ngành khoa học, giáo dục, kinh doanh, hoặc thể thao (không bao gồm nghệ thuật, điện ảnh hoặc công nghệ truyền hình)
- O-1B: các cá nhân có khả năng đặc biệt trong các ngành nghệ thuật hoặc trong các ngành điện ảnh hoặc công nghệ truyền hình)
- O-2: các cá nhân mà sẽ đi cùng với diện O-1, nghệ sĩ hoặc vận động viên, để hỗ trợ trong một sự kiện cụthể hoặc buổi biểu diễn.
- Đối với O-1A, Sự hỗ trợ của O-2 phải là một phần không thể tách rời của hoạt động O-1A.
- Đối với O-1B, Sự hỗ trợ của O-2 phải là phần chủ yếu để hoàn thành các công việc của O-1B.
- Các nhân viên O-2 có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết với O-1 người mà không thể dễ dàng thực hiện bởi một nhân viên Mỹ và đó la điều cần thiết để buổi biểu diễn thành công của O-1
- O-3: các cá nhân là vợ/chồng hoặc con của O-1 và O-2.

Comments are closed.